Pranešimai

Vis didesni reikalavimai keliami mokytojui. Pedagogas turi mokytis, ieškoti naujovių, nepasiduoti rutinai, tobulėti: naujos idėjos, kūrybiniai sumanymai, patrauklesni mokymosi metodai. Pedagoginis darbas turi teikti džiaugsmą, kasdienės pamokos nevirsti nuobodybe. Ir visa, kas geriausia, naujausia perteikiama bendraminčiams partneriams – mokiniams. Vienas J. Mikelinsko romano „Vandens nešeja“ herojus mokytojas sako, kad „tai pedagogas žmogų kuria. Kuria kaip skulptorius, tik ne iš granito, marmuro ar bronzos, bet iš savo širdies, proto, jausmų, o į rankas įduoda, patį moderniausią ir patikimiausią ginklą - mokslą ir pažinimą“. Todėl būtina pasidalinti įgytos patirties brandžiais atradimais su kolegomis.

 


PRANEŠIMAI SKAITYTI ŠALIES KONFERENCIJOSE

Pažymime, kad Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Ekaterina Vanagienė 2017 m. balandžio 12 d. respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje – idėjų mugėje „Veiksmingų mokymo(si) metodų ir priemonių mozaika“ skaitė pranešimą tema 

„Metodai ir priemonės Ekaterinos klasės pamokose 

https://e-katerinosklase.jimdo.com/“

Spalio 28 dieną Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje buvo organizuota respublikinė metodinė - praktinė konferencija - idėjų mugė "Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų susirinkimus".

Pranešimą "Tėvų susirinkimai kitaip" skaitė ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Ekaterina Vanagienė.

Mokytoja Ekaterina Vanagienė paruošė ir pristatė pranešimą „Mažieji medelių sodintojai“ 2014 m. lapkričio mėn. 13 d. regioninėje pradinių klasių mokytojų gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų“. Konferencija vyko Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje.

 Mokytoja dalyvavo tarptautiniame projekte "ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROOMS". Šio projekto 5 seminare, vykusio 2014 - 10 - 30 skaitė pranešimą "Patrauklesnis mokymasis pradinėse klasėse".

Kviečiame pasižiūrėti gerosios patirties sklaidos 5 seminaro video.

Balandžio 17 dieną Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje vyko konferencija "Projekto metodas ugdymo procese". Stendinį pranešimą "Karpyti stebuklai" pristatė Ekaterina Vanagienė. Keletą akimirkų iš šio pristatymo.

Pažymima, kad Ekaterina Vanagienė 2014 m. sausio 3 dieną skaitė pranešimą "Kūrybiškumo žadinimas" Pasvalio rajono pradinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos renginyje "Mokinio sėkmė mano pamokoje". Pažyma 2014 - 01 - 24 Nr.1727.

Mokytoja dalyvauja tarptautiniame projekte "ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROOMS". Šio projekto trečiame seminare, vykusio 2014-04-10 skaitė pranešimą "Internetinė svetainė ugdymo procese".

Internetinė svetainė ugdymo procese

More PowerPoint presentations from Ekaterinos Klase

2013 m.spalio 2 dieną Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Ekaterina Vanagienė metodinėje dienoje "Vertinimas ugdymo procese" pristatė pranešimą "Standartizuotų testų panaudojimo galimybės"

Video pranešimą "Pamoka kitaip pradinėse klasėse" žiūrėkite čia

 2012 m. lapkričio 29 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko  respublikinis pedagogų forumas "Klasės auklėtojo vaidmuo šiuolaikinėjė mokykloje".
Pranešimą "Klasės auklėtojo ir šeimos partnerystė" skaitė Ekaterina Vanagienė.

2011 metų lapkričio 25 dieną  Ekaterina Vanagienė Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TAIKYTI INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT) IR INOVATYVIUS MOKYMO METODUS TOBULINIMO MODELIO IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS“ KONFERENCIJOJE „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“ skaitė pranešimą "Sveiki atvykę į Ekaterinos klasę" bei įgijo švietimo konsultanto kompetenciją

 

      Pranešimas "Atradimo džiaugsmas"

 

      PASVALIO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO SKYRIUS. PAŽYMA 2009-02-20 Nr.520. Pažymima, kad Ekaterina Vanagienė 2009 m. vasario 20 d. dalyvavo Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinėje mokykloje organizuotoje 8 val. Respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Skaitau su džiaugsmu“ ir buvo darbo grupės „Efektyvūs skaitymo skatinimo būdai ir metodai“ moderatorė.

 

EFEKTYVŪS SKAITYMO SKATINIMO BŪDAI

Ekaterina Vanagienė

     Niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukštai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi kaip knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji – visų mokslo ir technikos laimėjimų lopšys, visų dvasinių galių motina (  Just. Marcinkevičius).

    Kad skaitymas yra svarbus, niekas nedrįstų prieštarauti. Pastaruosius du dešimtmečius nuolat girdime: „Vaikai beveik neskaito“, „Kompiuteris nugalėjo skaitymą“. Įvairių šalių mokslininkai pripažįsta, kad mokinių skaitymo modelis keičiasi.

    Ar galėtumėt teigti, kad vaiko skaitymą pirmiausia pradeda veikti šeima, o paskui – mokykla? O kokiais būdais, metodais skatina mokytojas, kad knyga taptų geriausiu draugu.

1. Emocinis, estetinis pasiruošimas skaitymui t. y., kad skaitymas ir rašymas reikalingas dvasiniam gyvenimui. Ruošiant emocingam raiškiam individualiam skaitymui, ypač svarbu tai, kad vaikas daug kartų pabuvotų prie minties šaltinio, pajustų žodžio grožį. Skaitymo meno reikia mokyti. Mokinys skaito sakinį: „Nuėjo jautukas į tamsią girią, pasitiko jį ten pilkas vilkas“. Kai klausą pasiekia žodžiai „tamsi giria‘, jokie mokytojo aiškinimai, - kaip skaityti, kaip tarti, kaip reikia rasti teisingą intonaciją, - negali išmokyti vaiko emocingai skaityti, jeigu jis nežino takelio prie gyvojo žodžio ir minties šaltinio.

2. Patarimas kokią medžiagą reikia rinktis skaitymui (Joks žmogus negali perskaityti visų knygų).

3. Garsusis skaitymas, skaitymas skaitykloje (klausosi knygos, bibliotekininkė). Prieš perskaitydamas pirmąjį žodį, vaikas turi išgirsti tėvų, mokytojo skaitymą, pajusti meninių paveikslų grožį. Mokinys „skaito“, kurio sąmonėje žodis mainos, virpa, raibuliuoja aplinkos spalvomis ir melodijomis. Kiekvieno mokinio lūpose žodis įgytų savą atspalvį, perteikiantį išgyvenimų, suvokimų, vaizdinių subtilybes.

4. Užrašų knygutė – „žodžių skrynelė“ (joje įrašomi mokiniui patikę įdomūs žodžiai, posakiai, frazės, sakiniai). Vėliau panaudoja rašant kūrybinius darbus.

5. „Skaitau kamputyje“, „Saulutė eina miegoti“ (įdomūs tekstai talpinami klasės stende). Mokiniai skaito savo malonumui ir norėdami papildyti turimas žinias. Patirtus jausmus ir mintis perteikia piešiniais bei vaizdžiais parašais po jais. Skatinu, kad knyga taptų bičiuliu, auklėtoju ir išmintingu mokytoju.

6. Klasės bibliotekėlė. Mokiniai ima knygas į namus. Pildoma kortelė, kokią knygą pasiėmė (pildo mokinys, kuriam klasės aktyvas patikėjo šias pareigas).

7. „Ryto skaitymai“ arba „Ryto ratas“ (pamokos pradžioje vienas mokinys skaito tris minutes aktualia tema, iš vakaro pasitaręs su mokytoju).

8. Kelionės į gamtą: „Skaitau ant kalno:, „Posmai beržui“. Vieta parenkama pagal kūrinio temą. Tai sustiprina skaitymo džiaugsmą, norą stengtis geriau skaityti. Efektyvus aplinkos poveikis.

9. Ypatingas dėmesys eilėraščių skaitymui.Geri eilėraščiai jungia savyje žodžio, vaizdo ir muzikos melodijos grožį.

10. Klasės valandėlė „Knygos aptarimas“.

11. Raiškaus žodžio popietė arba Meninio žodžio konkursas. Mokiniai skaito įvairius kūrinius. Deklamuoja savo kūrybą. Sukurta knygelė „Kūrybos karalystė“.

12. Gimtojo žodžio šventė. Vaikai kviečiasi tėvus, senelius, kurie sprendžia, kas geriausiai skaitė pasirinktą vienokį ar kitokį tekstą. Tai savotiškos kūrybinės varžybos (Dovana būna knyga. Ieškoma rėmėjų).

13. Popietė su poetais, rašytojais. Smagu, kai atvyksta poetas ar rašytojas, buvęs mokyklos mokinys.

14. Gerumo popietė „Kalėdų džiaugsmai“. Dalyvauja mokiniai, tėvai, seneliai. Mokiniai skaito savo pasirinktą tekstą (keleriopa nauda) ir t. t.

 

 ***

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRAS. PAŽYMA 2007-04-03 Nr.3-276. Ekaterina Vanagienė seminare-tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinės pradinių klasių mokytojų kompetencijos“, kuri vyko Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje 2007 m. balandžio 3 d., skaitė pranešimą „Klasės vadovo ir tėvų bendradarbiavimas“.

  ***

„Save į pamoką palydint“. ŠIUOLAIKINIS UGDYMAS: PRIEŠMOKYKLINUKAS, PRADINUKAS, SOCIALINĖ INTEGRACIJA“. Respublikinės teorinės ir praktinės konferencijos medžiaga, 2005 m. sausio 20 d. Šiauliai 2005.

  ***

„Bendravimo akimirkos su tėvais“. PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS IR PRADINĖ MOKYKLA: PATIRTIS, IDĖJOS. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2003 m. balandžio 11 d. Šiauliai 2003.

  ***

„Vertinimo būdai“. PRADINĖS MOKYKLOS AKTUALIJOS. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2002 m. balandžio 19-20 d. Šiauliai 2002.

  ***

„Atradimo džiaugsmu grindžiamas mokymas“. GYVENIMIŠKOS MATEMATIKOS LINK. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2000 m. lapkričio 24 d. Šiauliai 2000.

 

ATRADIMO DŽIAUGSMU GRINDŽIAMAS MOKYMAS

 Ekaterina Vanagienė

Kupiškio rajonas Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

 

Man rūpi ne tik perduoti žinias, bet ir suteikti mokymosi džiaugsmą. Mano mokiniams patinka eksperimentuoti, kurti, ieškoti, patiems surasti mokymosi metodą, būdą. Pasak S. Frenė, vaikui nepatinka dirbti „avių bandoje“, kur kiekvienas privalo paklusti „piemeniui“. Jie nori dirbti individualiai ir kolektyviai, jei vyrauja bendradarbiavimo atmosfera.

Vaikas tikisi sėkmės. Nesėkmė žlugdo darbą ir slopina entuziazmą.

Mokymosi džiaugsmą lemia diena, sutinkama su šypsena. Nuskambėjus skambučiui, vaikų galvelės nusvyra ant suolų. Jie tarsi užmiega. Įžengusi į klasę, pasisveikinu dainuodama: „Kamuoliukas ritas, ritas, o vaikučiams labas rytas“. Pašoka lyg iš lovelių ir dainuodami pasisveikina: „Labas rytas. Labas rytas“.

Giedame klasės himną, linkime geros dienos, atitinkama spalva nupiešiame savo nuotaiką, dalijam savo draugams švelnius žvilgsnius, malonius paglostymus.

O ryto ratas...Nuostabus atradimas išreikšti save. Lyg televizijos diktoriai mokiniai pristato būsimos dienos naujienas, įvykius. Sulaukiam ir svečių. Atvykusiai iš kitos mokyklos mokytojai tekoduoti interviu. Viešnia atsakinėjo į Julijos pateiktus klausimus. Tai buvo užduotys apskaičiuoti atstumą, greitį, braižyti kelių schemas.

Baigdami pamokas, pasisveikinimas delnais „duok penkis“, jei ką nors naujo sužinojai ar gerą darbą atlikai. Kasdieniai ritualai – džiaugsmas ir vaistas sielai.

Žinioms įtakos turi ir vieta, kur sėdi mokinys. Todėl pamokos vyksta ne tik suole, bet ir ant pagalvėlės, mėgstamiausiame klasės kampelyje, pievoje, parkelyje, prie upės. Bandome netradicinę veiklą, dažnai veikiame iš anksto nepasirengę. Sėdime ant kalno ir nagrinėjame kūrinį. Parkelyje matuojame medžius. Duomenis apibendriname, braižome diagramas.

Vidury žiemos mokiniai įveisė mažą sodelį. Ant palangės puikavosi žydinti pupelė, bulvė, agurkas, citrina. Kviečių, rugių želmenėliai pasidabino žaluma. Įvairių medžių šakelės išleido lapus, vadinasi, galima sugalvoti naujų užduočių tobulinant matematikos įgūdžius.

Lyg svajonės sparnų pakylėti mokiniai triūsia, lygina, matuoja, braižo, kuria, ieško naujovių. Atlikdami įvairias užduotis patys vertina, aptaria, nustato savo pasiekimų lygį. Dovilė sukūrė lentelę, kurią reikia pildyti atlikus užduotis. Pasitarę mokiniai nusprendė langelius spalvinti šviesoforo švieselėmis: žalia, geltona, raudona. Po pasitikrinimo atitinkama spalva spalvina savo skiltyje esančias užduotis. Atlikę trečios klasės mokinių matematikos pasiekimų testą Nr.2 (sukurtą D. ir A. Kiseliovų) padarėme užduočių suvestinę, iš kurios matyti mokinių pasiekimai ir žinių spragos. Tai naudinga ir mokiniams ir jų tėveliams.

 


  ***

„Įžengus į D. ir A. Kiseliovų „Matematikos pasaulį“. PRADINIS MATEMATIKOS UGDYMAS: PASAULINĖS TENDENCIJOS. Mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga 1999 m . lapkričio 19-20 d., Šiauliai 1999.

 

"Į vaiką orentuota matematika"
PRADINIŲ KLASIŲ MATEMATIKA: PATIRTIS, PROBLEMOS, NAUJOVĖS. Mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 1999 m. gegužės 8 d. Šiauliai 1999.
I vaika orentuota matematika.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB